امیدنامه شرکت های بورسی

شرکت هایی که قصد ورود به بورس را دارند باید ابتدا امیدنامه پذیرش و فهرست را تهیه نمایند.

 در امیدنامه این شرکت ها ابتدا باید خلاصه ای از فعالیت شرکت، محل شرکت، تاریخ و شماره ثبت شرکت ذکر شود. پس از آن، فهرست مطالبی که قرار است ارائه شود به ترتیب زیر بیان شود:

1- مقدمه

2-معرفی شرکت

3- تاریخچه ای از شرکت

4- موضوع فعالیت شرکت

5-سهامداران

6- مدیران

7-ساختار نیروی انسانی

ضمناً مرکز اصلی و شعب شرکت به طور کامل همراه با جداول مربوطه تشریح شود.

در مورد نحوه فعالیت شرکت مواردی از قبیل: محل فعالیت اصلی شرکت، دارایی های ثابت، محصولات، ظرفیت تولید، مواد اولیه و منابع تأمین مالی  آن، بازار محصولات و رقبا و برنامه های آتی شرکت ذکر شود.

 اگر شرکت تولیدی باشد.

اطلاعاتی در مورد تولید و فروش که شامل تولید واقعی، ترکیب بهای تمام شده، تغییرات نرخ مواد اولیه، فروش، نحوه قیمت گذاری و فروش محصولات باید ذکر گردد.

آموزش عمومی بورس
امیدنامه شرکت

پذیرش در بورس:

این شامل فرآیند پذیرش، اقدامات انجام شده در مورد شرایط و ضوابط مبادله است.

شرایط بورس اوراق بهادار شامل موارد زیر است:

1- اساسنامه شرکت باید مطابق اساسنامه شرکت های پذیرفته شده در بورس باشد.

2-شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام باشد.

3- مبلغ اسمی هر سهم شرکت 1000 ریال باشد.

آموزش عمومی بورس
امیدنامه شرکت های بورسی

 4- سهامدار عمده شرکت موظف است.

نسبت به عرضه سهام در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام کند.

5- سهامدار عمده شرکت باید در عرضه اولیه سهام، حداقل 20% سهام خود را با نظر بورس به صورت تدریجی عرضه نماید.

همه شرکت ها باید در زمان ثبت نام موارد زیر را جمع آوری کنند:

1- دعاوی حقوق له یا علیه شرکت.

2-نکات بارز گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت.

3- رویدادهای مهم بعد از تاریخ ترازنامه.

در مورد عرضه شرکت ها در بورس باید موارد زیر رعایت شود:

1-کارگزار معرف.

2- تعهدات سهامدار عمده.

 

 

آموزش بورس
بورس اوراق بهادار

3-اطلاعاتی از قبیل: آدرس و شماره های تماس دفتر مرکزی، محل اصلی فعالیت شرکت، که نهایتاً به امضای مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار می رسد.

در شرکت های سرمایه گذاری به غیر از موارد فوق نحوه کار متفاوت است.

در  مورد شرح نحوه کار:

استراتژی های سرمایه گذاری، برنامه های آتی شرکت و برنامه توسعه شرکت های سرمایه گذاری شده، سرمایه گذاری مطرح می گردد.

در مورد شرکت های سرمایه گذاری به غیر از موارد فوق نحوه کار متفاوت است.

در شرح نحوه کار: استراتژی های سرمایه گذاری، برنامه های آتی شرکت و برنامه توسعه شرکت های سرمایه گذاری شده، سرمایه گذاری (در سهام شرکت های ثبت شده، فرابورس، سپرده های بانکی، نقاط قوت و ضعف سبد سرمایه گذاری)، مورد بحث قرار می گیرد.

https://bit.ly/3SdNriD