شاخص بورس

در بازارهای مالی، شاخص یک سبد فرضی از کلیه سهامی است که در آن بازار خرید و فروش می شود.

میانگین تغییرات قیمت همه سهام را نشان می دهد، روش اندازه گیری هر شاخص منحصر به همان شاخص است.

نمی توان رقم فعلی یک شاخص را با شاخص دیگر مقایسه کرد.

بنابراین برای مقایسه دو شاخص مختلف بهتر است درصد تغییرات شاخص ها را نسبت به روز یا ماه قبل با هم مقایسه کرد.

از شاخص کل و سایر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران می توان برای سنجش عملکرد سهام و صندوق های سرمایه گذاری استفاده کرد.

کلمه شاخص در کل به معنای نمودار یا نشان دهنده یا نماینده می باشد.

شاخص کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن می باشد.

که  وسیله ای به منظور اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی می باشند.

که بر مبنای آن می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی نمود.

بورس اوراق بهادار
شاخص کل بورس

شاخص بازار سهام:

روشی برای اندازه گیری بخشی از بازار سهام است.

این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است.

طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت های بزرگتر که در عین حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می گذارد.

در هر بازار بورس اوراق بهاداری می توان بنا بر احتیاج و کارایی شاخص های زیادی را تعریف محاسبه نمود.

روش محاسبه شاخص بورس روش محاسبه شاخص بورس کل تهران:

برای درک نحوه محاسبه شاخص کل ابتدا لازم است توضیح دهیم که بازدهی سرمایه گذاران که در بورس سرمایه گذاری کرده اند در بورس اوراق بهادار به دو روش محاسبه می شود:

1-بازدهی حاصل از دریافت سود نقدی در پایان هر سال

2- تغییر قیمت  سهم در طول دوره سرمایه گذاری سهامدار

آموزش
شاخص کل بورس

فرض کنید که شخصی سهامی را به ارزش هر سهم 100 تومان در ابتدای یک سال خریداری کرده است.

قیمت هر سهم این شرکت در پایان سال 120 تومان شده و شرکتی که سهام آن خریداری شده است نیز در پایان سال 10 تومان به ازای هر سهم سود تقسیم کرده است.

بنابراین این سرمایه گذار روی سهام توانسته تا پایان سال در مجموع 30 تومان به ازای هر سهم سود کند.

در واقع بازدهی این سرمایه گذار در پایان سال 30 درصد بوده است.

به این دلیل که سرمایه وی از 100 تومان به 130 تومان افزایش یافته است.

روش و  فرمول محاسبه شاخص بورس تهران نیز بر همین اساس می باشد.

به این معنی که شاخص کل افزایش قیمت تمام سهام منتشر شده در بورس و همچنین تقسیم سود نقدی این شرکت های سهامی را در نظر می گیرد.

بر این اساس بازده کلیه سهام را محاسبه می کند.

در واقع بازدهی کل بورس را محاسبه می کند که به آن شاخص کل بورس یا بازدهی نقدی بورس می گویند.

آشنایی عمومی
آموزش جامع شاخص بورس

 واحد در شاخص:

شاخص بر اساس یک واحد تعیین می شود.

بنابراین اگر شاخص کل بورس در ابتدای سال مثلاً 10 هزار واحد باشد و در پایان سال به 15 هزار واحد افزایش یابد، بدین معناست که افزایش 5000 واحدی یعنی 50 درصد بازدهی شاخص کل بورس را داشته است.

https://tinyurl.com/53nfz9st