قیمت بازار سهام

هر سهم دارای سه نوع قیمت می باشد:

1- قیمت انواع سهام در بورس، قیمت اسمی

قیمت اسمی هر سهم قیمتی است، که بر اساس آن قیمت اولیه آن سهام این شرکت تعیین می شود.

قیمت اسمی تمام سهام در ایران 100 تومان است.

که مبلغ قیمت اسمی در برگه  مبادله درج می گردد.

آموزش

قیمت ذاتی سهم

2- انواع قیمت سهام در بازار بورس: قیمت بازار(قیمت معاملاتی)

این قیمتی است که سهام در حال حاضر با آن در بورس معامله می شود.

که با وجود اینکه قیمت اسمی هر سهم در بورس 100 تومان است.

اما سهام  اکثر شرکت ها بر اساس قیمت اسمی در بورس معامله نمی شود.

بلکه میزان عرضه و تقاضا در یک سهام ارزش سهام را تعیین می کند.

به عنوان مثال بر اساس عملکرد خوب یک شرکت بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است.

که برای سهام آن شرکت اقدام نمایند.

بنابراین هنگام محاسبه  قیمت بازار سهام ، قیمت  آن در بورس بر اساس تقاضا افزایش می یابد.

این افزایش می تواند چندین برابر قیمت اسمی باشد.

از سوی دیگر عملکرد ضعیف یک شرکت ممکن است سرمایه گذاران را نسبت به خرید یا نگهداری سهم مذکور بی میل کند.

در نتیجه با افزایش عرضه، قیمت سهام کاهش می یابد.

در صورت تداوم این روند ممکن است قیمت سهم به زیر قیمت اسمی برسد.

آموزش بورس

قیمت بازار سهام

3- انواع قیمت سهام در بازار سهام(محاسبه قیمت ذاتی سهام)

قیمت ذاتی یک سهم به معنای ارزش واقعی آن سهم می باشد.

قیمت ذاتی یک سهم به معنای ارزش واقعی آن سهم می باشد.

تفاوت بین قیمت بازار و قیمت ذاتی یک سهم چیست؟

فرض کنیم قیمت سهام شرکت الف در بازار در حال حاضر 200 تومان است.

به عبارتی سهام شرکت الف را می توان با قیمت 200 تومان در بورس خرید اما همچنان متقاضیان زیادی برای خرید این سهام وجود دارد.

اگر از این سرمایه گذاران بپرسید که چرا قصد خرید این سهام را دارید.

پاسخ آنها این است که به نظر ما این سهم بیش از 200 تومان ارزش دارد.

آموزش عمومی بورس

کاملترین آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی

منظور از این پاسخ این است که ارزش واقعی سهام شرکت الف بیشتر از قیمت بازار آن سهام می باشد.

قیمت ذاتی یک سهام نشان دهنده ارزشی است.

که سرمایه گذاران برای سهام قائل می شوند و این قیمت برای هر سرمایه گذار می تواند متفاوت باشد.

نکته بسیار مهم:

انواع قیمت های بورسی که در سایت بورس قابل مشاهده است(آخرین قیمت معامله و قیمت پایانی) قیمت بازار محسوب می شود، قیمت یک سهم در بورس می تواند برابر با قیمت ذاتی سهم  آن، کمتر و یا حتی بیشتر از قیمت ذاتی آن باشد.

هر سهمی که قیمت بازار آن کمتر از قیمت ذاتی آن باشد ارزش خرید بیشتری دارد و این قیمت ذاتی توسط تحلیلگران حرفه ای بازار تعیین می شود.

shorturl.at/bDIJY