دوره پذیره نویسی اولیه

نوشتن و امضای تعهد کتبی برای انجام کاری را پذیره نویسی می گویند.

در هنگام تشکیل شرکت ها از کسانی که مایل به شریک شدن  هستند دعوت به عمل می آید.

که هر کدام بخشی از سهام شرکت را با پذیره نویسی قبول می کنند.

پذیره نویس نیز به معنای فرآیند خرید اوراق بهادار توسط ناشر یا نماینده قانونی آن و پرداخت یا تعهد به پرداخت کل مبلغ قرارداد به کار می رود.

پذیره نویسی به دو صورت: تعهد پذیره نویسی و بهترین کوشش انجام می شود.

آموزش عمومی بورس
آموزش پذیره نویسی

تعهد پذیره نویسی:

 تعهد پذیره نویسی توسط معرف یا کارگزار پذیره نویسی انجام می شود.

در این فرایند کارگزار پذیره نویس پس از بررسی سهام شرکت های متقاضی عرضه اولیه سهام توسط کارشناسان خود، ارزش گذاری سهام را انجام می دهد.

سپس ضمن ارائه شرکت به منظور عرضه اولیه، متعهد می شود.

که مابقی اوراق بهاداری که تا پایان دوره عرضه اولیه خریداری نشده است را خریداری کند.

کارگزار پذیره نویس باید با ارائه وثیقه و شواهد دیگر به سازمان بورس اوراق بهادار این اطمینان را ایجاد کرده باشد که می تواند به تعهدات خود در مورد پذیره نویسی عمل نماید.

آموزش عمومی بورس
پذیره نویسی

 برتری روش پذیره نویسی به روشهای رایج دیگر عرضه اولیه در بورس در این است.

که می تواند باعث جلوگیری از رفتارهای سفته بازانه در هفته های آغازین عرضه سهام شرکت ها در بورس شود.

با پشتوانه کارشناسی های انجام شده کمک می کند سهام زودتر به قیمت واقعی خود در بازار برسد.

با این کار درصدگیری های رایج در بازار کمتر می شود .

خطر پذیری سرمایه گذاری نیز  روی سهام شرکت های تازه وارد به بورس کاهش یابد.

روند عملی این کار به این صورت است که:

پس از آنکه ناشر درخواست انتشار اوراق را از راه تعهد پذیره نویسی با شرکت تأمین سرمایه می دهد.

مبلغی معادل ارزش کل اوراق مشارکت رهنی را از آن شرکت دریافت می کند .

سپس شرکت تأمین سرمایه اوراق را به قیمت دلخواه خود منتشر خواهد کرد.

تعهد پذیره نویس در بند 29 ماده 1 قانون بورس اوراق بهادار ایران ذکر شده است.

آشنایی عمومی
پذیره نویسی اولیه

روش بهترین کوشش:

در این روش، شرکت تأمین سرمایه پس از دریافت درخواست شرکت متقاضی، اوراق مشارکت رهنی را قیمت گذاری می کند.

به فروش می رساند، ولی برعکس روش تعهد پذیره نویسی ممکن است بخشی از اوراق بهادار به فروخته نشوند.

shorturl.at/htH39