ماهيت و کارکرد اوراق گام

به لحاظ ماهیت، میتوان اوراق گام را يکی از انواع اوراق بهادار اسلامی صکوک در نظر گرفت که باهدف بازارپذير کردن اسناد مطالباتی دريافتی توسط فروشندگان نهاده…

بیش تر بخوانید ⬅

دستورالعمل اوراق گام

بانک مرکزی جهت رفع موانع مالی، رونق تولید، هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار، طرح اوراق گام را با دستورالعمل‌های زیر انجام می‌دهد:

بیش تر بخوانید ⬅

اوراق گام چیست؟

اوراق گام چست، ابزاری مبتنی بر بازار با قابلیت انتقال پول و سرمایه به بازار است. این اوراق تسهیلات جدیدی را برای اعتبار شرکت‌های تولیدی فراهم می‌کند که بر مبنای آن، تولیدکنندگان…

بیش تر بخوانید ⬅

ویژگي های اقتصادی- مالي اوراق گام

شايد اصلی ترين و مهم ترين ويژگی اوراق گام در مقايسه با ساير ابزارها و روش هاي تأمین مالی، تأثیر اين ابزار در حمايت از تولید و بخش مولد اقتصاد است. به صورت کلی میتوان فعالیت‌های…

بیش تر بخوانید ⬅