ارزش دفتری

فرمول ارزش دفتری یک دارایی برابر است با:

بهای تمام شده یک دارایی منهای استهلاک انباشته آن دارایی، به ارزش دفتری ارزش انتقالی نیز می گویند.

زیرا مبلغ آن در صورت های مالی به دوره های آتی منتقل یا تخصیص می یابد.

ارزش دفتری یک سهم، مبلغی از حقوق صاحبان سهام در دفاتر شرکت است.

که به هر سهم از سهام شرکت  تعلق دارد.

معمولا شرکت های سهامی این مبلغ را در گزارش های سالانه خود گزارش می کنند.

چنانچه شرکت تنها سهام عادی جاری(باز خریدنشده) داشته باشد.

ارزش دفتری هر سهم از طریق تقسیم جمع حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام  عادی آن به به دست خواهد آمد.

با فرض اینکه حقوق صاحبان سهام شرکتی 180/000 ریال و تعداد سهام عادی آن 5/000 سهم است.

ارزش دفتری هر سهم 36 ریال(180/000 ریال تقسیم بر 5/000 سهم) خواهد بود.

اگر شرکتی هم سهام عادی و هم سهام ممتاز داشته باشد سهامداران ممتاز در ادعای نسبت به حقوق مالکیت شرکت اولویت خواهند داشت.

آموزش عمومی بورس
ارزش دفتری

در بیشتر موارد سهام ممتاز ارزش تصفیه یا بازخرید معینی دارد.

بنابراین، ارزش دفتری ممتاز عبارت است:

از ارزش بازخرید سهام ممتاز به علاوه سود سهام جمع شونده معوق.

بدیهی است که ارزش دفتری هر سهم ممتاز نیز از طریق تقسیم مجموع ارزش باز خرید و سود سهام جمع شونده معوق بر تعداد سهام ممتاز جاری(بازخرید نشده) به دست آید.

شرکت پس از محاسبه ارزش نقل و انتقالی(دفاتری) سهام درجه یک، ارزش دفتری هر یک از سهام عادی خود را محاسبه می کند.

برای این کار باید حقوق صاحبان سهام عادی(مجمع حقوق صاحبان سهام منهای حقوق صاحبان سهام ممتاز) را بر تعداد سهام عادی تقسیم کنید.

آموزش بازار سهام
محاسبه ارزش دفتری

محاسبه ارزش دفتری به بیان بهتر:

ارزش دفتری یک دارایی همان ارزشی است که در ترازنامه آن دارایی درج می شود.

که برابر است با بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته آن دارایی.

توجه داشته باشید که مقدار ارزش دفتری اغلب با مقدار ارزش بازار دارایی ها متفاوت می باشد.

دلیل این امر این است که قیمت ها در طول زمان تغییر می کنند.

اما ارزش دفتری با توجه به بهای تمام شده دارایی محاسبه و ثبت می گردد.

آموزش عمومی بورس
آموزش جامع ارزش دفتری

به عنوان مثال: ارزش  زمینی که شما در سال گذشته خریده اید ممکن است امسال افزایش پیدا کرده باشد.

یا ارزش ماشین آلات شما به دلیل قدیمی شدن تکنولوژی موجود در آنها، ممکن است کاهش یافته باشد.

ارزش دفتری یک شرکت، ارزش خالص دارایی های آن شرکت را نشان میدهد.

یکی از راه های محاسبه ارزش دفتری یک شرکت در نظر گرفتن ارزش کل دارایی های شرکت منهای ارزش دارایی های نامشهود شرکت(مانند سرقفلی و حق ثبت اختراع) و بدهی ها می باشد.

با تقسیم ارزش دفتری یک شرکت بر تعداد سهام  آن شرکت ارزش دفتری هر سهم شرکت مذکور بدست می آید.

https://cutt.ly/vBdj6Tv