الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن که به فنر نیز معروف است.

معمولاً در میانه یک روند و به صورت یک الگوی پیوسته تشکیل می شود.

این الگو دارای حداقل دو ارتفاع بالا و پایین تر است.

هنگامی که این نقاط به هم متصل و منبسط می شوند.

به تدریج یک مثلث متقارن تشکیل می شود.

شما می توانید الگو را به عنوان یک زاویه فروریختن ببینید.

که در ابتدا گسترده است.

سپس به تدریج کوچکتر می شود.

گرچه مواردی وجود دارد.

که مثلث متقارن نقاط بازگشتی مهمی را مشخص می نماید.

اما در بیشتر مواقع این الگو مشخص کننده ادامه روند می باشد.

بدون در نظر گرفتن ذات این الگو، مسیر حرکت بعدی قیمت تنها در صورت وقوع شکست حمایت یا مقاومت می تواند تعیین شود.

مثلث متقارن

1- روند:

به منظور اینکه یک الگوی پیوسته وجود داشته باشد.

باید روند خاصی وجود داشته باشد.

این روند باید حداقل برای چند ماه ادامه داشته باشد.

قبل از اینکه شکست حمایت یا مقاومت رخ دهد.

اگر روند ادامه یابد، یک دوره تثبیت قیمت باید در مثلث متقارن شکل بگیرد.

2- چهار نقطه:

حداقل 4 نقطه در نمودار برای تشکیل خط روند و 2 خط روند برای داشتن مثلث متقارن لازم است.

از این جهت، برای شروع بررسی وجود الگوی مثلث متقارن، به 4 نقطه نیازمندیم.

قله دوم باید پایین تر از قله اول بوده و خط بالایی باید شیب نزولی داشته باشد.

دومین کف می بایست بالاتر از اولین کف بوده و خط پایینی با شیب صعودی شکل گیرد.

در حالت ایده آل، قبل از وقوع شکست، الگو با 6 نقطه شکل می گیرد.

3- حجم معاملات:

در حین گسترش الگوی مثلث متقارن و تنگ تر شدن محدوده معاملات، حجم معاملات می بایست شروع به کاهش نماید.

4- مدت:

مثلث متقارن می تواند چندین ماه یا چند هفته ادامه یابد.

اگر دوره شکل گیری الگو کمتر از 3 هفته باشد.

باید الگوی پرچم در نظر گرفته شود.

معمولا زمان تکمیل مدل حدود 3 ماه است.

5- تایم فریم شکست:

نقطه شکست ایده آل از نیمه تا 3/4 مسیر شکل گیری الگو است.

مدت زمان الگو می تواند از اوج الگو تا ابتدای خط روند پایین در نظر گرفته شود.

شکست قبل از نیمه ابتدایی الگو نابهنگام و شکست نزدیک به نوک الگو ناچیز و کم اهمیت خواهد بود.

6- مسیر شکست:

مسیر شکست آینده خط روند تنها زمانی قابل اندازه گیری می باشد.

که شکست رخ داده باشد.

که این امر بدیهی است.

حتی اگر فرض کنیم که الگوی ادامه دار در جهت روند بلندمدت درون الگو شکسته شود.

تلاش برای حدس زدن مسیر شکست قیمت خطرناک است.

7- تائید شکست:

برای معتبر دانستن عدم موفقیت، توجه به قیمت پایانی سهام ضروری می باشد.

برخی از معامله گران نفوذ 3 درصدی قیمت یا باقی ماندن قیمت در طرف دیگر خط روند به مدت 3 روز را دلیل موجهی برای شکست می دانند.

شکست باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد.

8-بازگشت به نوک:

بعد از شکست نوک الگو به یک حمایت یا مقاومت احتمالی تبدیل می شود.

برخی اوقات قیمت می تواند به رأس الگو یا ناحیه شکست بازگردد.

سپس در مسیر شکست قیمت به حرکت ادامه می دهد.

9- هدف قیمت:

دو روش برای تخمین اندازه حرکت پس از شکست وجود دارد.

روش اول محاسبه فاصله بین دو ضلع متقارن مثلث و افزودن آن مقدار به نقطه شکست است.

روش دوم ترسیم خط روند موازی با خط روند اصلی الگو است که شیب آن با جهت شکست برابر خواهد بود.

با توجه به این خط ذکر شده می توان هدف احتمالی را تشخیص داد.

حدود 75 درصد از الگوهای مثلث متقارن ادامه دارند.

بقیه منجر به معکوس شدن روند می شوند.

تشخیص و بررسی الگوهای تکراری ممکن است دشوار باشد.

زیرا اغلب حاوی خطاهای نامعتبر هستند.

بنابراین باید با بررسی چت ها، حرکات سریع قیمت و حجم تراکنش، صحت شکست را بررسی کرد.

https://bit.ly/3WLCLeu