امواج الیوت

جناب آقای رالف نلسون الیوت بر اساس مشاهدات و تحقیقات خود، نظریه ای مبتنی بر تغییرات قیمت در سال 1938 ارائه نمود.

که بر اساس آن دوره های حرکت قیمت را در قالب الگوهای موجی خاص و تکرار شونده توضیح داد.

این امواج روانشناسی انبوه مردم در بازارها را در قالی امواج و الگوهای واضح و تکراری به ما نشان می دهد.

از دیدگاه آقای الیوت، ویژگی های حرکات بر اساس منطق عاطفی، عقلانی،تکانشی، ابهام و منطق گروهی شکل می گیرد.

 تغییرات قیمت بر اساس سه اصل: الگو، نسبت و زمان شکل می گیرد.

الیوت معتقد بود هر آنچه در بازار اتفاق می افتد ریشه در قیمت گذشته دارد.

با تجزیه و تحلیل الگوهای تکراری قبلی  می توان آنها را به زمان حال و آینده متصل و گسترش داد.

قاعده موج کلی رفتار انبوه انسان را می توان در الگوهای روندها و بازده بازار تشخیص داد.

آموزش
آموزش امواج الیوت

الیوت نام این شناخت پذیری را قانون موج ها نام گذاشت که ساختارهای اتصال یافته ای برای مدل های بزرگتر از بعضی از الگوها و اسلوب آنها می باشد.

بازگشت های قیمت و آغاز ساخته شدن قالب جدید برای الگویی از اندازه و موج یک درجه بالاتر نیز همین اصول را دارد.

اصل پایه ای امواج بر پنج موج  محرک که با اعداد مشخص می شود استوار می باشد.

02 هر موج حرکتی از پنج ریز موج تشکیل می شود.

که شامل سه موج انگیزشی و دو ریزموج اصلاحی است.

موج اصلاحی نیز شامل سه ریز موج می باشد که دو موج آن انگیزشی و یک موج آن اصلاحی می باشد.

موج های انگیزشی همیشه در جهت موج حرکتی یا اصلاحی یک درجه بزرگتر از خود می باشند.

بنابراین در هر درجه از روند حرکت در جهت موج اصلی پنج موجی و حرکت در جهت درجه بزرگتر اصلاحی سه موجی می باشد.

آموزش بورس
قوانین امواج الیوت

03 الیوت در تقسیم امواج برای نامگذاری و شناسایی 9 درجه ذکر می کند.

بعدها شاگردان و پیروان او این 9 درجه را به تفصیل به 15 درجه گسترش می دهند.

تمامی این 15 درجه با کاراکترهای عددی و حروفی شامل مشخصات درجات و چرخه های انها می باشد.

04 البته باید در نظر داشت که حرکات بازار یا انتظارات انسان از بازار در همه این درجات مستقیم و یکنواخت نیستند.

بلکه اغلب موجی و دوره ای می باشند.

افزایش و کاهش قیمت های بازار و انتظارات مردم شامل پنج موج صعودی و سه موج نزولی است.

این الگوی هشت موجی دوره های تناوبی فراز و نشیب را در بازار یا اقتصاد نشان می دهد.

آموزش عمومی بورس
آموزش جامع امواج الیوت

قاعده کلی موج ها سه هدف اصلی دارد:

1-پیشگویی مسیر بازار

2-مشخص کردن نقاط بازگشت

3-تهیه کردن راهنما برای ورود و خروج از  موقعیت های معاملات
آموزش جامع بورس
قوانین امواج الیوت

موج های حرکتی دارای ساختار پنج موجی شماره دار 1 الی 5 هستند.

در مسیری از حرکت روند اصلی درجه بزرگتر می باشند.

قواعد پایه برای موج های انگیزشی، موج 2 نمی تواند بیشتر از اندازه موج 1 بازگشت داشته باشد.

موج 3 هرگز نمی تواند کوچکتر از موج باشد.

در عین حال معمولاً بزرگترین موج می باشد.

ساختار پنج موج حرکتی به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود:

انگیزشی که خود شامل دو گروه انبساطی و انقباضی می باشد.

موج های مثلث های قطری انگیزشی در موج های انگیزشی موج چهار هرگز وارد محدوده قیمت موج یک نمی شود، امواج 1،3 و 5 بخشی از امواج حرکتی هستند و موج 3 همیشه یک موج انگیزشی است.

https://tinyurl.com/46dbcr6w