فرم ارزیابی دوره‌های آموزشی

تاریخ برگزاری
نام شرکت کننده (درصورت تمایل)
تناسب محتوی و زمان دوره(ضروری)
جامع بودن مطالب ارائه شده(ضروری)
نحوه ارائه مطالب توسط اساتید دوره(ضروری)
نحوه ارائه مطالب توسط اساتید دوره(ضروری)
نحوه پاسخگویی به سوالات شرکت‌کنندگان(ضروری)
شیوه تدریس دوره(ضروری)
دانش و تسلط مدرس مربوطه بر محتوای دوره(ضروری)
کیفیت برگزاری دوره (مجازی/حضوری)(ضروری)
کیفیت و سازگاری ابزارهای کمک آموزشی و رسانه‌ای در ارائه دوره(ضروری)
تاریخ و ساعت برگزاری(ضروری)
میزان رضایت شما از اطلاع‌رسانی برگزاری دوره(ضروری)